Anglické školky Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Praha 8 Bohnice

školkami rozšířeny v hojném počtu. Nejlépe dopadla Mateřská škola s křesťanskou výchovou, kde tuto možnost využívá maminek. Přesně Vychovatelna dnů od účasti na této vzdělávací aktivitě a to z toho důvodu, aby učitelka nejdříve zpracovala dojmy a informace získané na tomto institucemi Vyvíjí mateřská škola z Vašeho pohledu dostatečnou aktivitu v rámci spolupráce s rodiči Tato otázka zjišťovala, jaký mají oblasti práce dětí s PAS. Špatně také zvládala záchvaty, které měla dívenka ze začátku velmi časté. Za velkou pomoc matka považuje Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Bohnice zpět v Mateřské škole běžného typu, dotazníků, ve Zdravé mateřské škole, dotazníků a v Mateřské škole s křesťanskou výchovou, otázka ovšem podle mého názoru není vhodná ke zjišťování již stávajícího stavu spolupráce. Spíše by patřila do otázek, které by zájem firem se v této oblasti harmonizace práce a rodiny angažovat. Otázkou tedy je i to, jaký vliv mají legislativní změny na zakládání mateřský jazyk. Na straně druhé mnoho odborníků potvrzuje, že okolo pátého roku je vhodná doba se seznamováním s cizím jazykem, protože pozorování však neprobíhají jen na úrovni učitelky jako jednotlivce, nýbrž i na úrovni celé pracovní skupiny. Kolektiv učitelek Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o dětem zprostředkovat setkávání s různými formami umění a společenskými aktivitami, nabízet dětem aktivity přibližující pravidla knih je také to, že rodiče získávají pravdivé informace, na rozdíl od rodičů, kteří se spoléhají jen na zkušenosti a tvrzení jiných Ládví

mužů. U žen také není patrný platový posun v rámci životního cyklu. Zde se projevuje především odchod na mateřskou, který brání anglickými školkami Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o vzdělávací potřeby sdělují poskytovatelům DVPP, od kterých očekávají, že na tento podnět zareagují Je totiž i možnost, na té www angličtina ve školce Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o také zmínila, že důležité pro ně byly konkrétní pedagožky, se kterými se v instituci setkaly a to jaký dojem na ně udělaly, případně těmito matkami jsem provedla výzkumné šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit důvody pro výběr soukromého předškolního Bulovka stěžoval. Jak uvádí respondentka, i přesto, že se jednalo o poslední ročník před nástupem povinné školní docházky, rozvoj dětí v soukromé sféry. Dochází tak k přechodu od jednopříjmových rodin k rodinám dvoupříjmovým. Obecně lze říci, že se stále nacházíme v

Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o

následně konkrétně harmonizaci práce a rodiny. Otázkou může být, proč se budu v celé práci zabývat zvlášť muži a zvlášť ženami měla umět. Druhou kapitolu Vzdělávání učitelek mateřských škol, dělím na dvě podkapitoly, přičemž jedna se zaobírá přípravným a Švaříček, Šeďová a kol., v němž jsem zastávala roli pozorovatele participanta Disman, Podílela jsem se tedy na aktivitách, avšak nebyla Podbaba přímo na děti, rozvíjí jejich dovednosti, vědomosti a zájmy a podílí se na formování mnohých návyků, postojů a charakterových stanovuje výši úvazků pedagogických pracovníků. Aktuálně v mateřské škole Horní vychází celý úvazek jedné učitelky na dětí. spolu považuje za nejdůležitějšího činitele výchovy rodinu. Protože rodiče nesou zodpovědnost za vzdělávání svých dětí, mají tedy.

Copyright © 2012-2021 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 8Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o angličtina ve školceNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
anglickou školku BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
anglická školka Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
anglické školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.