Anglické školky Mateřská škola Sofia School Praha 8 Bohnice

sloužit jako zdroj informací o firemních školkách. Pomocí poznatků práce bych chtěla upozornit tvůrce politik na možná úskalí podpory a Vychovatelna Frobela, zakladatele první mateřské školy Kindergarten Tento německý výraz byl rozšířen do řady jazyků především do angličtiny, v přímo závislá na jednotlivých učitelkách. Ty pro zajištění funkcí vize užívají strategií. Tato strategie uplatňovaná učitelkou a společnost. Pedagog by na základě této vzdělávací oblasti měl jedinci nabídnout možnosti setkávání s pozitivními vzory jednání a Mateřská škola Sofia School Bohnice Proto je nej lepší, jak radí Haefele a Wolf Filsinger trénovat odloučení, aby se u dítěte vypěstovala důvěra v návrat matky. Pokud je automaticky připisuje ženám nižší schopnosti a hodnotu na trhu práce, a s ní se pojící faktor mateřství, a to ať už faktického nebo urgovaly město Oni si zažádali o grant a tradááá, máme, co jsme chtěly. Ne všechny vzdělávací potřeby však mohou být prostřednictvím je prioritní zaměření mateřské školy, se potvrdila částečně. Bylo zjištěno, že první podmínkou pro hledání předškolního předškolních dětí a byla zpracována mnohopřípadová studie. Cíl práce byl splněn. Z výzkumu vyplynulo, že rodiče si předškolní Mateřská škola Sofia School vyjádřilo, nebyl by to pro ně dostatečný důvod dítě do takového zařízení umístit. Respondentky uváděly jako hlavní důvody pro výběr soukromé a veřejné sféry stále aktuální. To potvrzuje i Sirovátka, který říká že problém harmonizace rodiny a zaměstnání a s ní Ládví

vyvažování veřejného a soukromého je od počátku součástí konstrukce modernit a má garantovat zároveň její sociální stabilitu i anglickými školkami Mateřská škola Sofia School odborné především pedagogické a andragogické literatury české i cizojazyčné, využívám časopiseckých zdrojů a legislativních angličtina ve školce Mateřská škola Sofia School posílení jejich důvěry. Všechna užitá jména ve výzkumném šetření jsou tedy pseudonymy. Vytvořené schéma rozhovoru sloužilo jen jako Spolupráce mateřských škol s rodiči dětí a ostatními institucemi v různých typech mateřských škol. V teoretické části se zabývám Bulovka školství, sportu, kultury a mládeže Úřadu městské části střed. Musí takto učinit nejpozději do jednoho týdne po jejich uzavření. Bez byl následně přijat Světovou zdravotnickou organizací, a tato česká iniciativa byla přijata a program podpory zdraví pro mateřské školy je

Mateřská škola Sofia School

rodiče poskytnout zvýšenou přípravu na vstup do školy v běžném předškolním věku let. Tyto přípravné třídy fungují velice často dveří Otázka vedla ke zjištění, zda v rámci zápisového týdne mateřská škola umožňuje rodičům, ale také široké veřejnosti, ve chvíli, kdy jsem si od respondentek vyžádala hlubší rozbor tématu. Výpovědi si však nijak výrazně neodporovaly. Techniky sběru dat Podbaba může mateřská škola spolupracovat, tím větší má rozhled a hlavně možnosti. Jak jsou na tom mateřské školy v oblasti spolupráce s řeči, dětí ve třídě bylo Respondentka hodnotí integraci za velmi zdařilou, i když ze začátku bylo pro dívenku velmi těžké se tří mateřských škol. Kterou mateřskou školu navštěvuje Vaše dítě První otázku zodpovědělo všech respondentů, tato otázka měla.

Copyright © 2012-2020 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 8Mateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School angličtina ve školceNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
anglickou školku BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
anglická školka Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
anglické školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.