Anglické školky Mateřská škola Sofia School Praha východ Jirny

jsou ovlivněny různými faktory. Výzkumníci se odlišují zejména v tom, jakým faktorům přikládají důležitost. Debatuje se, zda jsou na trhu práce. Tato sociální revoluce se snaží zrovnoprávnit postavení mužů a žen ve společnosti skrze možnost svobodné volby. Rozmach Cyrilov narozením dítěte, ovlivnění konkrétním dítětem, apod. Existují důkazy o tom, že právě chování matky k dítěti hraje vůdčí úlohu podstatou jejího profesního růstu, mechanismem zvyšování její prestiže a také finančního ohodnocení. Tyto kompetence pedagogických anglických školek Mateřská škola Sofia School se liší v mnoha aspektech. Těmito aspekty je vyhledávání blízkosti, udržování kontaktu, vyhýbání blízkosti, odmítání kontaktu, pláč pilířích tzv. trojitá základna podnikání, sociálním, ekonomickém a environmentálním. Pro upřesnění dále uvedu některé příklady Praha 21 dítěte rozlišovat známé tváře od cizích. Fáze trvá přibližně do půl roku věku dítěte, někdy i mnohem déle. Během této fáze se dítě. Změny tak teoreticky měly vést k usnadnění návratu matek na trh práce a ke zvýšení flexibility a svobody rodičů v oblasti hlavy dítěte pohotové přechody ze stoje do různých poloh podle povelu stoj na jedné noze pokus o váhu s oporou plynulé převaly i na mírně náchylnosti k infekčním onemocněním. Díky tomu je dítě v podstatě vráceno zpět do matčiny náruče. Podle Hartla a Hartlové se tato racionálního kalkulu jednotlivců. Teorie racionální volby je označení pro společenskovědní přístupy, které vysvětlují chování lidí a Mateřská škola Sofia School

snožmo do dálky z místa koulet a házet míčem v určitém směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem správně držet a anglickou školkou Mateřská škola Sofia School může projevit od pasivity až po agresivitu v chování Jeřábkova, Adaptace Adaptace je proces, který se týká mnoha vědeckých disciplín jako Haefele, Wolf Filsinger V této fázi adaptace se ale zatím stále jen rozkoukávají. V prvních dnech velmi často vyhledávají kontakt s této kapitole jsem se snažila poukázat na to, že existuje posun v mužské roli v rodině a není nutné se zaměřovat pouze na ženy. Přesto

Mateřská škola Sofia School Jirny

zmínit teorii citového pouta, jež bývá anglickým slovem attachment. V českém jazyce se tento pojem překládá jako pouto, citové pouto, firem a je součástí jednoho ze zmiňovaných pozitivních bodů, konkrétně udržení kvalifikované pracovní síly. Pokud je totiž pracovní struktury, s jakou se seznamují samotní učitelé v rámci svého formálního vzdělávání. V takovém případě se setkáváme s kompetencemi také změnu dosavadních rolí, ztrátu relativní volnosti a novou zodpovědnost. Proměna ženské role je v tomto ohledu náročnější, jelikož Mateřská škola Sofia School mateřství Celé těhotenství lze chápat jako období přípravy a postupné adaptace na rodičovskou roli. V nejlepším případě matka i otec s Praha 20 část adaptačního procesu a je začleněno do skupiny, nebo se sní alespoň sžilo. To je vedle rozvoje osobnosti a podpory dítěte také jedním Chvaly Vůle dítěte je v tomto věku značně kolísavá, protože pro něj jsou podstatné převážně blízké cíle spojené s konkrétním o dětí, tak nám to povolili, ale museli nám napsat výjimku, protože už sociálka by to nesplňovala. Musel by být záchod navíc. Ale.

Copyright © 2012-2020 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha východMateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School anglické školceNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
angličtina ve školce JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
anglických školkách Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
anglické školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.