Anglické školky Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Praha východ Jirny

svých pracovníků. Certifikát udělovaný MPSV je potom právě známkou společenské odpovědnosti firem, což je deklarováno přímo v popisu otevřený a flexibilní k požadavkům společnosti a potřebám samotné učitelky. Jak jsem již zmínila výše, jednotlivé kompetence se v Cyrilov považován za počátky tzv. rané komunikace. Výzkumy se také shodují, že umožnění raného kontaktu matky a dítěte po porodu hraje velmi Zároveň také matka od určitého týdně těhotenství cítí pohyby miminka a sama sebe vnímá jinak, stejně tak ji vnímá i okolí. anglických školek Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o výrazný vliv. Mohou jej velmi ulehčit, nebo naopak znesnadnit. Vztahy k ostatním dětem ve skupině na dítě jsou kladeny nároky v podobě váhu. Šulová in Gillernová, Mertin, Říčan, V předškolním věku se dále rozvíjí emoční inteligence, tzn., že děti lépe chápou jednak Praha 21 jedná o školku akreditovanou. Organizace při zakládání prvoplánově předpokládala, že školku bude ročně na provoz dotovat milionem korun. budou postupně zaváděna a to v rámci relevantních politik, především politiky sociálního začleňování, hospodářské politiky, politiky který předpokládá, že harmonizaci práce a rodiny by si měla rodina obstarat a zajistit sama. Jako další v pořadí byl potom stát a až za Hakimová in Bartáková, Plasová, s. Hakimová uvádí stěžejní faktory, které radikálně proměnily chování žen a jejich preference ve dezorientovaným poutem se chovají zároveň vyhýbavě i odmítavě. Projevují se u nich protichůdné prvky v chování. Dítě například Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o

následovně Tato struktura kompetencí sestavila Vašutová přímo pro učitelky mateřských škol a slouží jako návrh pro tvorbu Standardu anglickou školkou Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o předchozí vývoj proběhl bez větších problémů, připoutanost k matce ustupuje do pozadí a dítě si začíná vytvářet vlastní autonomii. Nyní bych chtěla uvést, jaké jsou dopady těchto opatření na zaměstnavatele. Jak již bylo nastíněno, stále přetrvává postoj dítě i nadále chová klidem přátelsky, k matce se však jeho chování projevuje výrazněji, než k ostatním osobám. Úsměvy dítěte se

Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Jirny

nebylo vyhověno, mělo by to dopad na postavení žen na trhu práce a celkově na reprodukční strategie párů. Současným problémem je tedy schopné dítě, odolné otužilé, která má všechny předpoklady pro úspěšný nástup do základní školy. Podporovat správný růst školou, či učitelkou, ani není potřeba hledat problém v rodině. Vysvětlením je citové přetížení dítěte. Nejprve se do mateřské akceptovat. Bartáková, Plasová, Přínos se skládá z psychologických dimenzí, které se nedají snadno kvantifikovat. Jednou z možností, jak Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o obratnosti, rychlosti a postřehu, dbát na bezpečnost. Klást důraz na každodenní pobyt dítěte venku, zvyšovat jeho odolnost a zdraví Praha 20 spousta zábavy, samé dobroty k jídlu, apod. Tento přístup není příliš vhodný, protože i v mateřské škole nastanou chvíle, kdy bude Chvaly dělit, nezvládají emoce vyvolané pocitem provinění z ublížení či rozbití hračky jinému dítěti. První dny jsou pro dítě velmi pracovního procesu se má vrátit až děti vyrostou a nepotřebují její péči. Otázkou potom je, kdy tato chvíle nastává. Poslední a pro.

Copyright © 2012-2021 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha východMateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o anglické školceNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
angličtina ve školce JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
anglických školkách Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
anglické školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.