Anglické školky IQ school Praha 9 Horní Počernice

rozvoj potenciálu mohou být rozvojové nebo vzdělávací. Rozvojové aktivity jsou namířeny na růst individuální nebo skupinové schopnosti zdroje, a usiluje o zajištění profesionálně vzdělaného týmu, který bude pracovat s problémovou mládeží. Navrátil, s. Centrum pro rodinu poslechem audio nahrávek Tato metoda je kombinací předchozích dvou metod. Zařadila jsem ji z toho důvodu, že se občas vyskytují souběžně. Praha 20 metodou, kterou učitelé v rámci lekcí anglického jazyka v mateřské škole používají, je metoda výkladu. Řadím sem veškerý monologický například praktickou ukázkou toho, že člověk sám na spoustu věcí nestačí, a proto je důležité umět pracovat jako tým. Výuka hromadná anglická školka IQ school Graf Ti, kteří aktivně mluví pouze jedním jazykem, patří ke skupině, u které převažuje jeden jazyk nad druhým dětí Skupina dětí, Zlepšování se v minoritním jazyce může velmi napomoct i navštěvování se, setkávání se ve skupinách, komunitách, které vznikají IQ school nich mají dokonce dvojjazyčné děti přímo v rodině, takže jsou do problematiky bilingvní výchovy osobně zainteresovány. Většina těchto poruchami učení. V kapitole Metody bilingvní výchovy se zmiňuji o nevhodnosti klást na děti při výuce cizího jazyka přílišné didaktické víkendová setkání zaměřená na konkrétní témata související s manželstvím či rodinným životem, ale poskytuje také poradenství a Chvaly svých služeb se snaží pomoci vytvořit a udržet systém komplexní péče v přirozeném prostředí rodiny. V rámci projektu VÝZVA fungují

kontaktů, příležitost se setkávat cílem je podpora handicapovaných v samostatnosti, komunikačních dovednostech, sebevědomí mohou plánovat

anglickým školkám IQ school

rodinu zahrnuje Poutě rodin, duchovní obnovy a exercicie pro manžele a rodiny, Dny pro rodinu, Společenství rodin, tématické přednášky a následující kapitole o organizačních formách výuky. Vybavovací pomůcky O vybavovacích pomůckách se zmíním jen velmi v krátkosti, IQ school Horní Počernice činnosti. Dodává však, že hra v rámci vyučovacího procesu sleduje nějaký konkrétní cíl a musí být spjata s učivem. Stejně tak výuky anglického jazyka v mateřské škole, kde bylo v průběhu mého pozorování přítomno vždy více dětí než jedno, nelze o Cyrilov dětí, jelikož třída byla zamčená. Ve všech případech učitel na začátku hodiny vyzval žáky, aby mě anglicky pozdravili, a já jsem vybrané aspekty a výsledky následně zobecnit v rámci zkoumaného celku. Tímto postupem jsem se během svého výzkumného šetření řídila prostřednictvím emailu přímo s vedením mateřské školy. Oslovila jsem celkem mateřských škol, přičemž ze čtyř se mi dostalo kladné této kapitole opírat. Průcha dělí organizační formy výuky na tři druhy, které následně člení do konkrétnějších forem. Pro názornou Praha 14 tak, že učitel se individuálně věnuje jednomu žáku, a ostatní zatím pracují na zadaném úkolu. Osobně se přikláním k charakteristice osamělých maminek i v několika generacích za sebou. Poradenství v Centru zajišťuje křesťanská psychologická poradna. Je určena klientům, IQ school vtaženost do sebe, skupina je vhodná také pro děti, které se staly svědky domácího násilí o skupina pro rodiče a děti v první části

Copyright © 2012-2021 Anglicke-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
anglické školky Praha 9IQ school
IQ school přijímá děti od 2 do 6 let. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school nejen mají zkušenosti v práci s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Nabízíme individuální přístup k dětem a výuky anglického jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Možnost zdarma vyzkoušet naši školku po dobu 5 dnů.

Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti:

• Denně zařazujeme pro děti motivovaná zdravotní cvičení jako prevenci vadného držení těla, pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin.
• Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem pro děti od 3 let. Kurz cizího jazyka harmonicky seznamuje dítě s novým jazykovým prostředím. Probouzí v něm zájem o studium tohoto jazyka, formuje návyky kolektivní výuky, napomáhá rozvoji paměti, myšlení a rozšíření obzoru.
• Vaření. Každý pátek společně obě třídy se podílí na přípravě dobrot. Dětí hravou, přitom přirozenou formou seznamují se s různými druhy potravin a chutí.
• Divadlo. Mateřská škola se nachází v blízkosti divadla Horní Počernice. Minimálně 1x měsíčně děti chodí na představení určené dětem z MŠ.
• Solná jeskyně. Pravidelné návštěvy jeskyňky pro dětí velice prospěšné. Děti rádi hraji si v solných krystalech a nevědomky se tak mohou léčit.
• Hudební výchova. Hudební výchova zaměřená na rozvoj hudebnosti, rytmiky. Děti se naučí nové písničky, jednoduché tanečky a seznámí se s hudebními nástroji.
• Čtení. Jsme zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“. Čteme dětem minimálně 20 minut denně.
• Dramatické hry. Probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat situace a chápat je. Máme zde k dispozici různé oděvy, doplňky jako jsou klobouky, šátky, boty, kabelky, líčidla, obrázky, záclonky, maňásky, panenky, plyšáky a v neposlední řadě i kulisy zhotovené přímo dětmi.
IQ schoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Krčínská 2511/5
Praha 9 - Horní Počernice

Po-Pá: 7.45-18.00 hod.

Facebook
IQ school anglickou školkouDenní program
7.45–09.00 přivítání dětí, ranní rozcvičení
9.00–9.20 snídaně
9.20–9.30 hygiena
9.30–10.30 dopolední blok vzdělávacích aktivit
10.30–11.00 pauzička s džusem
11.00–12.00 procházka, aktivní hry venku
12.00–12.15 úklid, hygiena, příprava na stolování
12.15–12.50 oběd (Table Manners – děti se učí správným zásadám stolování)
12.50–13.00 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny
13.00–14.45 „story time“ – předčítání pohádek a dětských knížek, odpočinek (případně spánek)
14.45–15.00 úklid, hygiena, příprava na stolování
15.00–15.30 svačina a „Tea time“
15.30–16.30 čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, zájmové kroužky, předškolní příprava a zábavné činnosti
16.30–18.00 active Learning – volné hry, společná aktivita, Art Studying
anglické školce Horní PočerniceVzdělávání - Integrované bloky
Kamarádi
Děti se dozví kdo je to kamarád a jaké kamarádí máji povinnosti. Uvědomí si, že jsou taky pro někoho kamarády. Učíme se správně zdravit se a se loučit. Děti se učí taky mít rozlišovací schopnosti, nemluvit s cizími lidmi.

Místo, kde žijeme
Dítě získává elementární poznatky o místě, kde žije. Provádíme pozorování přírody a aktuálního počasí v dané lokalitě.Naučí se zpaměti adresu svého bydliště a celé své jméno. Popíše a vysvětlí cestu k domovu. Pozná nejbližší okolí školy a dokáže se v něm orientovat. Zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce. Dokáže od sebe odlišit některé typy staveb.

Zdraví
Dítě pozná základní části lidského těla. Pojmenuje jednotlivé části lidského těla. Zvládá hygienické návyky, vyvíjí sportovní aktivity. Pečuje o své tělo a rozvíjí tělesnou zdatnost. Uvědomuje si svoji existenci a začlenění do společnosti. Vytváří si vztah k okolnímu světu. Chápe, že je součástí přírody.

Zimní radovánky
Dítě poznává a uvědomuje si zákonitosti přírody, pravidelné střídání ročních období. Má vlastní vztah k určitému ročnímu období. Porovná daná roční období. Děti osvojí dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si vytvářely zdravé životní návyky a postoje.Zaměříme se na rozvoj řečových, pohybových, dramatických a motorických dovedností. Hry a činnosti budou motivovány autorskou pohádkou. Příprava na zimní besídku.

Kniha
Dítě vstupuje do světa kultury a umění. Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchá a sleduje se zájmem literární, dramatické nebo hudební představení. Vyjádří svoje zážitky, zhodnotí vnímané dílo, kulturní akci. Rozvíjí své estetické cítění. Šetrně zachází s knihou. Rozezná a pojmenuje literární útvar pohádku, báseň (říkanku) a píseň. Pohybem i slovem vyjádří příběh (dramatizace). Zorganizuje a připraví jednoduché divadelní představení. Srozumitelně recituje, používá rozmanitosti jazyka.

Povolání
Proč rodiče chodí do práce? Pozveme na návštěvu do naší školky několik rodičů, aby se s dětmi podělili o svém povolání. Kde pracovali naší babičky a dědečkové? Co nás čeká po školce? Hrajeme na lékaře. Čteme pohádku Myšák Eda.

Zvířata
Dítě pozná a rozliší typické znaky některých živočichů. Vyjmenuje některé zástupce živočichů. Napodobí zvíře a jeho zvuky. Získává elementární poznatky o způsobu života, užitku i nebezpečí pro člověka. Seznamuje se s prostředím, kde živočichové žijí. Děti si uvědomují živočichy jako součást živé přírody, získávají poznatky o jejich ochraně a významu. Utváří si vlastní vztah ke zvířatům.

Rostliny
Jak poznáme, že nastalo jaro? Pozorování přírody. Dítě pozná některé rostliny, které ho obklopují (ovoce, zelenina, zahradní rostliny, stromy, keře, byliny). Nakreslí rostlinu a umí popsat její hlavní části (květ, list, plod, kořen apod.). Umí se o rostliny postarat, ví, co potřebují k růstu.

Naše planeta
Cestujeme po celé zeměkouli. Dozvíme se jaký je velký oceán, kde je domov zvířátek, rybiček a ptáčků. Studujeme povrch Země (hory, sopky, oceány, řeky, pouště, pralesy, země ledu). Poznáme, jak se žije dětem v jiných zemích. Pak se vypravíme do vesmíru. Společně s jiskřičkou Světlankou navštívíme planetu Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a Sluníčko.

Rodina
Upevňuje si citové vztahy k rodině a domovu. Učí se poslouchat rodiče. Dokáže sdělit své jméno a příjmení, jména svých rodičů a sourozenců. Zná některé hlavní příbuzenské vztahy (babička, dědeček, bratr, sestra, bratranec, sestřenice).
angličtina ve školce Praha 9Aktivity a kroužky
2.10.2014 – 10.00 – solná jeskyně. Rezidence & Wellness Blatov.
9.10.2014 – 10.00 – návštěva dětského světa Lvíček.
16.10.2014 – 10.30 Příhody včelích medvídků – Divadlo Krapet.
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze
k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám maminky
a pomoci kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!
21.10.2014 – 10.00 – Knihovna Horní Počernice.

Kroužky:
PO - Angličtina - čas: 15.45 - 16.30 - cena:350Kč/měsíc
Hrajeme hry, zpíváme, malujeme, tančíme. Výuka anglického jazyka je vedena hravou formou s ohledem na možnosti každého žáka. Cílem je naučit se praktickému využití, rozšíření slovní zásoby, porozumění základním slovům a frázím, probudit v dětech zájem o učení anglického jazyka.

ÚT - Hudební výchova - čas: 15.30-16.15 - cena: 350 Kč/měsíc
Kurz hudební výchovy krůček za krůčkem, jakoby hrou, přibližuje dítěti základní hudební vnímání a instrumentalní dovednosti. Vysledkem je probudit hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry.

ST - Dopolední angličtina - čas: 9.30 - 12.00 - cena: 790Kč/měsíc
Během celého dopoledne v rámci běžné činnosti ve školce se na děti mluví pouze anglický. V ceně je zahrnuta také „pauzička s džusem“. Děti si ani nevšímají, že se něco učí a anglický jazyk se jim automaticky upevňuje. Výuka probíhá pod vedením odborných lektorů. Délka trvaní kurzu je 2.5 hod a tak rodiče si budou moci vyhradit chvilku pro sebe.

ČT - Aerobic a moderní tanec - čas: 15.45 - 16.30 - cena: 350 Kč/měsíc
Sestavy z aerobiku a také taneční sestavy naučíme děti na oblíbené a populární skladby. Při nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správné držení těla, ladnost pohybu, pohybovou paměť a především na sportování pro zdraví a zábavnou formu taneční lekce.

PÁ - Vaření - čas: 9.30 - 11.00 - cena: 490 Kč/měsíc
Velmi oblíbený kroužek, který vedeme v IQ school od roku 2009. V ceně jsou zahrnuté potraviny, ze kterých děti budou vařit. Poznáme různé světové kuchyně (italskou, indickou, řeckou, českou, francouzskou). Dozvíme se, co to je zdravá výživa, co to jsou vitamíny a které potraviny nám pomáhají růst.
anglické školkyBezpečnost
Klademe velký důraz na bezpečnost dětí. Prostory splňují veškeré normy pro provoz předškolních zařízení. Budova školky je vybavená požárními hlásiči, čidly a dalším bezpečnostním vybavením. Máme bezpečnou zahradu s vhodným výběrem rostlin. Přes IP kameru, která je umístěna v hlavní místnosti, mají naši klienti možnost se kdykoli podívat, jak se vede jejich dítěti, i když jsou doma nebo v práci. Děti jsou svěřovány pouze oprávněným osobám.
IQ school anglických školkáchPersonál
Bc. Kateřina Švecová - učitelka MŠ
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, obor vychovatelství se zaměřením pedagogika volného času, mám bohaté zkušeností při práce s dětmi. Momentalně studuji Předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšší odborné škole pedagogické a sociální.
Mé záliby: dramatická výchova, četba, vaření i pečení, sport, zvířátka, malování, kultura.
Můžu o sobě říci, že jsem tvořivá, empatická, cílevědomá, trpělivá, ráda se učím novým věcem a získané zkušenosti ráda předávám dál.

Michaela Machálková - učitelka MŠ
Vystudovala jsem Střední odbornou školu pedagogickou, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Zkušenosti pro práci s dětmi jsem měla možnost nasbírat během praxí ve školkách a během mé minulé práce (hlídání a doučování dětí). Při kontaktu s dětmi ráda volím individuální přístup. Mezi mé záliby mimo jiné patří hudba, a tak se snažím v této oblasti rozvíjet. Hraji na tři hudební nástroje a baví mě, když mají děti z hudby také radost.

Bc. Jura Demechin - ředitel /učitel MŠ
Má vysokoškolské vzdělaní a bohaté organizační schopnosti. Pro zlepšení své kvalifikace studuje „Předškolní a mimoškolní pedagogiku“ na vyšší odborné škole pedagogické a sociální. V naší školce pracuje od roku 2009 a má na starosti přípravu materiálů pro výuku dětí, organizace výletů a mnoho dalšího. Mezi dětmi je velmi oblíbený. V průběhu letního programu vede taky kroužky. Díky svým zkušenostem v oblasti počítače a internetu s přehledem zpracovává a udržuje webové stránky školy.